سلاااااااااااااااام
شحالكووو؟؟؟

حد عنده اثاث غرفة نوم ومطبخ وحماام فالاتوكااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
بلللللللللللللللللييييز بسررررررررررعه
وشكراااااااا