ممكن مراجع راو . وشوم. وتومسون فى الاهتزازات
rao
thomson
schume

وضرورى مرجع راو rao