السلا م عليكم ارجو المساعدة في تزويدي باوراق علمية
1-will,s.s.,"multivariate statistical outliers",sankhya,25,407-426,1963
2- Grubbs,f.e.,and beck,g. " extension of sample size and percentage point significance test of outlying observation ",1972.technometrics,14 847-854
وشكرا