ارجو تزويدي بهذا الكتاب مع الشكر
Computer Systems Organization and Architecture

by John D. Carpinelli (Author)

Paperback: 584 pages
Publisher: Addison Wesley; US ed edition
(October 30, 2000)
Language: English
ISBN-10: 0201612534
ISBN-13: 978-0201612530