مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كور