سلاااااااااااااااام
شحالكووو؟؟؟

حد عنده اثاث غرفة نوم ومطبخ وحماام فالاتوكااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

بلللللللللللللللللييييز بسررررررررررعه
وشكراااااااا