ممكن مراجع راو . وشوم. وتومسون فى الاهتزازات
rao
thomson
schume


وضرورى مرجع راو rao